ජපන් බසින් මාස 12-How to write months in the Japanese language

How to write months in the Japanese language
ජපන් භාෂාවෙන් මාස 12 පාඩම් කිරීම සදහා සුදුසු video එකකි.
N5 වචන මාලාව සදහා කරලා ලද්දකි.

Categories:   Language

Comments

%d bloggers like this: