1.2 Japan Language and Culture: Marugoto A1 Lesson 2 – FULL LESSON Rikai & Katsudo – まるごと日本のことばと文化

Let’s start learning from A1 (lesson 1 to lesson 18). Next step A2-1, A2-2… Highest is C2.
Lesson order: Vocabulary — Full lesson with Rikai & Katsudou textbook
Thứ tự bài học: Từ vựng — Bài học đầy đủ với giáo trình Rikai và Katsudou

Textbook type: 1. Rikai (Language Understanding/hiểu biết ngôn ngữ) 2. Katsudou (Communication Activity/ thực hành giao tiếp)

The Japan Foundation’s Marugoto Japanese textbooks are suitable for both children and adults.
Giáo trình Marugoto tiếng Nhật của Japan Foundation phù hợp cả trẻ em và người lớn.

Marugoto: Japanese Language and Culture まるごと日本のことばと文化 , developed by the Japan Foundation and based on the JF Standard for Japanese-Language Education.
“Marugoto” là giáo trình mang tên “Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” まるごと 日本のことばと文化được Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản khai thác dựa trên Tiêu chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF.

Related videos/ Các nội dung liên quan:
#Marugoto #A1
#quecLearntube
#quec #learntube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *