Tipid Tips 2: Ano ang dapat gamitin para makatipid dito sa Japan? Part 1| Filipino in Japan

Ang video na ito ay tungkol sa pagtitipid dito sa bansang Hapon. Magbibigay kami ng mga tips kung paano mapapakinabangan ang parte ng ating ginastos sa paggamit ng point card, credit card at mobile wallet.

This video is all about how to save here in Japan. We will give tips how to maximize the use of point cards, credit card and mobile wallet.

#tipidtips #tipid #japan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *