Compare between two language | Japanese and Korean language wich one is easy| learn with Hemanta

Compare between two language | Japanese and Korean language wich one is easy| learn with Hemanta

Hlo and welcome back to my channel

In this video we are going to discuss about two different language
-Japanese language
-Korean language
From alphabet reading and Writing
If you wann know all this watch full video

We thought to Teach Korean language as well if we got good response

And also don’t forget to subscribe my channel
For this types of video

japanese daily vocabulary in nepali !! japanese language || learn Japanese with hemant
embassy preparation
embassy inquiry question
embassy inquiry question and answer
japanese sentence
japapanese language student
question for japanese language student
inquiry questions

You need to watch first
1. चाहान्छु र चाहन्न बनाउने तरिका : tai to takunai

2. कस्तो को दुइवटा लेखाइ हुन्छ कुन प्रयोग गर्ने : dou ki donna हेर्नुहोस

3.केहि गर्न जान्छु र केहि गर्न आउछु कसरी बनाउने : vs+ni ikimasu or vs +ni kimasu

4. क्रिया (verb ) हरुलाइ group मा छुट्टाउन सिक्नुहोस : verb group division

5. verb लाइ ते फोर्म मा लैजाने सजिलो तरिका: verb te form

6.te kara form : गरेपछी,खाएपछी,घुमेपछी जस्ता वाक्य तरिका बनाउने

7.japanese particle : ले,चाही,र,रो,को,बाट,मा,लाइ etc बनाउने video हरु

8.Japanese khanji or jlpt n5: khanji level n5 basic level

9.Japanese khanji or jlpt n4 : advance level japanese khanji n4

स च्यानल मा गयर playlist मा जानुहोस र आफुलाइ चाहिएको कुरा सिक्नुहोला
जहाँ तपाईंले
japanese language in neali
japanese language in nepali

जापानि खान्जी n4
जापानी खान्जि n5
vocabulary
minna no nihongo
minna no nihongo in nepali
grammer
jlpt n5
jlpt n4
dherai kura sikna saknu hunchha

thanks for watching
hemant

2 Replies to “Compare between two language | Japanese and Korean language wich one is easy| learn with Hemanta”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *