පිස්සු හැදෙන හීන ලෝකයක්|Electronic Town in Japan – Akihabara | Hithumathe JAPAN Travel (秋葉原)

Akihabara might be known as the center of the anime, video game, and manga universe. But it’s roots are in it’s electronics markets – some of the coolest in the world!

Facebook –
Instagram –

39 Replies to “පිස්සු හැදෙන හීන ලෝකයක්|Electronic Town in Japan – Akihabara | Hithumathe JAPAN Travel (秋葉原)”

 1. pAncHi FF

  අම්මෝ.. කැම් ටික පිස්සු වගේ දැක්කාම. අඩුවට කැම් එකක් ගන්න බැරිද මටත් මෙහෙන් 😢😢

 2. Clayton

  When you visit the Sea of Tree was you scary? It looked very spooky. You are very brave and I will give you 2 thump up thank you again for a great video's

 3. තිසුර වින්දුල

  අකිබරා නෙවෙයි අක්කේ අකිහබරා 🤗🤗🤗

 4. sameera senarathna

  බුදු අම්මෝ…
  මට ජපානෙට එන්නෝනි…
  මරු මරු…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *